Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

'Ο π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα.


'Ο π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα.


   'Ο π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα.
  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Μετά ἀπό ἕνα περίπου χρόνο ἡσυχίας, ἐξέσπασε πάλι ἄλλη δοκιμασία στήν 'Αδελφότητα τῆς  Μονῆς Συχαστρίας. *Ηταν μῆνας Αὔγουστος, τοῦ ἔτιους 1949, ὅταν ὁ π. Κλεόπας προσκλήθηκε στό Πατριαρχεῖο ἀπό τόν πατριάρχη 'Ιουστινιανό. Αὐτός τόν παρεκάλεσε πάρα πολύ καί τόν διέταξε νά πάρη μία ὁμάδα  30 μοναχῶν ἀπό τήν Συχαστρία καί νά ἐγκαταβιώση στήν Μονή Σλάτινα Σουτσεάβας γιά νά ἀναβιώση καί ἐκεῖ ἡ πνευματική ζωή.
'Επιστρέφοντας στήν Συχαστρία ὁ π. Κλεόπας ἐξεχώρισε 30 Πατέρες, Πνευματικούς, ἱερεῖς, μοναχούς καί Δοκίμους, ἀνάμεσά τους καί τόν Πνευματικόν Γέροντα π. Παῒσιο 'Ολάρου. 'Αφήνοντας ὡς ἡγούμενο στήν Συχαστρία τόν ἱερομόναχο π. 'Ιωήλ Γεωργίου, μαθητή τοῦ μεγάλου στάρετς π. 'Ιωαννικίου Μορόϊ, προετοιμάσθηκε γιά τήν ἀναχώρησι στίς 30 Αὐγούστου 1949.
'Η διάσπασις στά δύο τῆς 'Αδελφότητος καί ὁ χωρισμός τους ἦτο κάτι τό λυπηρό γιά ὅλους. 'Ο καθένας ἔκλαιγε καί προσηύχετο, ζητῶντας τήν βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν ὁ π. Κλεόπας μέ τούς 30 'Αδελφούς συνωδεύθηκαν ἀπό τήν ὑπόλοιπη συνοδεία μέχρι κοντά τόν ποταμό ῎Αλμπα καί άποχαιρετίσθηκαν μεταξύ τους μετά δακρύων. 'Εκείνη τήν στιγμή ἀκριβῶς ἦλθε στήν Συχαστρία ὁ Πνευματικός τῆς Μονῆς 'Αγαπία, ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος, σπουδαῖος πρωτοψάλτης, ἀποφασιστικός καί ἔμπειρος πατήρ.
'Αφοῦ τούς ἐπαρηγόρησε σ' αὐτό τό θλιβερό γεγονός τοῦ χωρισμοῦ τους, στό τέλος τούς εἶπε:
<Πατέρες, γιατί εἶσθε τόσο λυπημένοι; Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες ἔδωσαν τήν ζωή τους στόν Χριστό καί διεφύλαξαν τήν 'Ορθοδοξία, ἐνῶ ἐσεῖς κλαίγετε ἐδῶ ὡσάν νά εἶσθε ἐπί τόν ποταμόν Βαβυλῶνος. 'Ακοῦστε τί μᾶς ψάλλει ἡ 'Εκκλησία μας: <῞Αγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες& πρεσβεύσατε πρός Κύριον ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν!> Συνεπῶς, κάνετε ὑπακοή στόν Κύριο καί Αὐτός θά σᾶς βοηθήση μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου!> Κατόπιν ἔψαλαν ὅλοι μαζί τό: <῎Αξιόν ἔστιν. . . > καί τό <'Υπερμάχῳ Στρατηγῶ τά νικητήρια. . . > καί ἀπεχωρίσθησαν.
Τό Μοναστήρι Σλάτινα εἶναι κτητορικό ἔργο τοῦ 'Ηγεμόνος 'Αλεξάνδρου Λαπουσνεάνου ἀπό τό ἔτος 1554, τό ὁποῖον εἶχε ἀπομείνει μέ ἑπτά γέρους μοναχούς ἀπό τήν παλαιά ἀδελφότητα. 'Η ἀρχή ἦτο δύσκολη, άλλά μετά ἀπό μερικούς μῆνες ἡ νέα 'Αδελφότης προσαρμόσθηκε καί ὅλα ἄρχισαν νά λειτουργοῦν κανονικά.
'Ο π. Κλεόπας ἄρχισε τήν προσπάθεια γιά τήν ἀναβίωσι τῆς πνευματικῆς ζωῆς στήν Σλάτινα ἐπιτελῶντας, κατά τήν τάξιν, ὅλες τίς  'Ακολουθίες τοῦ νυχθημέρου καί τήν Θεία Λειτουργία. 'Επέβαλε ἐπίσης τήν ἑβδομαδιαία ἐξομολόγησι, ἐλειτούργησε σχολή κατηχήσεως γιά τούς Δοκίμους 'Αδελφούς καί κοινοβιακή τάξι κατά τό πρότυπο τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου.
Τό ἔτος 1950 ἐκοινοβίασαν στήν Σλάτινα καί μερικοί εἰδικευμένοι θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐκτιμοῦσαν ἰδιαιτέρως τόν π. Κλεόπα. 'Ανάμεσά τους μνημονεύουμε τόν ἱερομόναχο π. Πετρώνιο Τανάσε, νῦν Δικαῖο τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης Τιμίου Προδρόμου Λαύρας 'Αγίου ῎Ορους, τόν ἱεροδιάκονο 'Αντώνιο Πλαμαντεάλα, νῦν Μητροπολίτη Τρανσυλβανίας, τόν ἀρχιμανδρίτη Δοσίθεο Μοραρίου, τόν π. Γερόντιο Βάλαν, τόν ἱερομόναχο Δανιήλ καί τόν ἱερομόναχο 'Αρσένιο Παπατσιώκ.
῞Ολοι αὐτοί ἐβοήθησαν τόν π. Κλεόπα στήν ὁμαλή λειτουργία τῆς ἡγεμονικῆς αὐτῆς Μονῆς καί ἀνέδειξαν τήν Σλάτινα μία ἀληθινή θεολογική ἀκαδημία, μοναδική ἐκεῖνο τόν καιρό σ' ὁλόκληρη τήν Ρουμανία.
'Η φήμη ἀναδιοργανώσεως αὐτῆς τῆς Μονῆς διαδόθηκε παντοῦ καί ἤρχοντο πάρα πολλοί προσκυνηταί, φοιτηταί, διανοούμενοι καί ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων γιά ν' ἀκούσουν συμβουλές ἀπό τόν π. Κλεόπα καί ἀπό τούς ἄλλους Πατέρας. 'Υπό τήν διεύθυνσι τοῦ ἱερομονάχου Πετρωνίου καταρτίσθηκε κι ἕνας πολύ ἁρμονικός ἐκκλησιαστικός χορός, ἀποτελούμενος ἀπό 30 νέους ὡς ἐπί τόν πλεῖστον Δοκίμους μοναχούς, πού συγκινοῦσε τά βάθη τῶν καρδιῶν ὅλων τῶν Πατέρων καί 'Αδελφῶν Προσκυνητῶν.
῎Ετσι ἄρχισε ἡ πνευματική ἄνθησις στό Μοναστήρι Σλάτινα τῆς Σουτσεάβας.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999
11 Αὐγούστου  2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου