Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Μοναστηριῶν τῆς Μολδαβίας. Γέροντος Κλεόπα Ἡλίε

Πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Μοναστηριῶν τῆς Μολδαβίας. Γέροντος Κλεόπα Ἡλίε
Πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Μοναστηριῶν τῆς Μολδαβίας
 Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

'Ο π. Κλεόπας διωρίσθηκε ἐπίσης ἀπό τἠν Μητρόπολι Μολδαβίας νά ἐπαγρυπνῆ καί καθοδηγῆ στήν πνευματική ζωή τά περισσότερα Μοναστήρια τῆς περιοχῆς, τά ἑξῆς: Πούτνα, Μολντοβίτσα, Ρίσκα, Συχαστρία, καί τίς Σκῆτες Σύχλα καί Ραρέου, κατά τό πρότυπο τῆς Μονῆς Σλάτινα. Γι' αὐτό ἐπήγαινε μέ τήν σειρά σ' αὐτά, ἀφοῦ τόν καλοῦσαν γιά πνευματικές συμβουλές καί ἐξομολόγησι καί κατόπιν ἐπέστρεφε πάλιν στήν Σλάτινα.
'Η Πανοσιότης του ἔδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στήν ὑπακοή μέ ἀγάπη, στήν ἑβδομαδιαία ἐξομολόγησι, στήν εὐχή τοῦ 'Ιησοῦ καί στήν συμμετοχή στίς 'Ιερές 'Ακολουθίες& ἀκόμη ζητοῦσε τήν ἐκπλήρωσι τοῦ κανόνος στό κελλί καί τίς καθιερωμένες ἀναγνώσεις προσευχῶν. Διότι μόνο ἔτσι εἶναι δυνατόν νά καταρτισθοῦν πνευματικά οἱ μοναχοί, ν' ἀγαπήσουν τόν Χριστό καί νά ζήσουν μέ ταπείνωσι καί ὑπακοή. 'Ενῶ, ὅταν ἀνεφύοντο ταραχές ἤ διάφοροι πειρασμοί στά καθοδηγούμενα ἀπ' αὐτόν Μοναστήρια, ὁ π. Κλεόπας ἔστελλε ἕνα ἤ δύο Πνευματικούς καί ἐπέφεραν τήν ἡσυχία καί γαλήνη.
Σ' ὅλα τά μνημονευθέντα Μοναστήρια λειτουργοῦσαν μοναχικές σχολές κατηχήσεως καί διετηρεῖτο ἡ ἴδια πνευματική τάξις καί ζωή.

'Επί τρία χρόνια ὅλα αὐτά τά Μοναστήρια προώδευσαν πολύ στήν μοναχική ζωή, πρᾶγμα τό ὁποῖον ὠφείλετο τόσο στούς Προεστώτας τους ὅσον ἰδιαιτέρως στόν π. Κλεόπα, ὁ ὁποῖος ἀγρυπνοῦσε γιά τήν ὁμαλή ἐξέλιξι τῆς πνευματικής ζωῆς γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν χαρά τῶν Χριστιανῶν.
 Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999
19 Αὐγούστου  2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου